Regulamin

REGULAMIN SERWISU
Regulamin serwisu barkalinka.pl
§ 1. Definicje

 1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 2. Konto — konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie
  informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej
  rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą
  Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu,
  lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach
  określonych w odrębnych regulaminach
 3. Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Restauracje Bar Kalinka — restauracje należące do restauracji Bar Kalinka prowadzone przez
  Usługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Serwis WWW — serwis internetowy, dostępny pod adresem barkalinka.pl;
 6. Usługodawca — „Usługi Gastronomiczne Bar Kalinka Dorota Ledwosińska” Jednoosobowa działalność gospodarcza, pod adresem: ul.
  Zw.Jaszczurczego 9b, 82-300 Elbląg , NIP: 5781863192, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, REGON: 170947450, numer
  telefonu kontaktowego: 55 235 55 66, kontaktowy adres e-mail: kalinka.elblag@wp.pl
 7. Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym
  Regulaminem;
 8. Zamówienie — składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW
  zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu wybranej
  Restauracji Bar Kalinka, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych,
  realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas
  regularnych dostaw realizowanych przez Bar Kalinka.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą
  Serwisu WWW.
 2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”)
  obejmują:
 2. informowanie Użytkowników o ofercie Bar Kalinka;
 3. umożliwienie wyszukiwania najbliższych Bar Kalinka za pomocą wirtualnej mapy
  Google;
 4. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
 5. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
 6. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;
 7. umożliwienie składania reklamacji;
 8. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że
  Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 przeznaczone są dla osób fizycznych
  posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną
  zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie
  ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3
  do 1.8, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 9. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie
  Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami
  uwidocznionymi w Serwisie WWW.
 10. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o
  charakterze bezprawnym, w tym:
 11. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia
  bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW;
 12. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa
  do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
 13. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w obszarze dostaw Bar Kalinka. Informacje
  o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres, dostępne są pod numerem
  telefonu:+55 235 55 66 . Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez Bar Kalinka
  następuje ręcznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego
  adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie.
 2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze –
  gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu
  płatności Przelewy24/Pay Pro SA.
 3. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający
  Konta.
 4. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki
  powinien kolejno:
 5. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW;
 6. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer
  budynku, telefon komórkowy;
 7. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Bar Kalinka z oferty w Serwisie
  WWW, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego
  produktu;
 8. dokonać wyboru metody płatności;
 9. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i z obowiązkiem zapłaty”.
 10. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5
  ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:
 11. zalogować się do Serwisu WWW przy użyciu przypisanego do Użytkownika
  loginu i hasła;
 12. dokonać wyboru zamówienia;
 13. wprowadzić adres dostawy lub wybrać przypisany do konta;
 14. wybrać zamawiane produkty oferowane przez restauracje Bar Kalinka z oferty w Serwisie
  WWW, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości
  danego produktu.
 15. dokonać wyboru metody płatności;
 16. zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i z obowiązkiem zapłaty”.
 17. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej
  Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia
  Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu
  Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 19. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów,
  w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 20. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane
  Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik
  powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy nie posiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane
  na Fakturze VAT.

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta Bar Kalinka

 1. Rejestracja Konta Baru Kalinka dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza
  rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”.
 2. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest
  obowiązkowe.
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z
  Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na
  podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania
  rejestracji i utworzenia Konta.
 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy
  rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że
  udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z
  zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
 6. Konto umożliwia:
 7. śledzenie online statusu Zamówienia;
 8. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i Usług za pomocą formularza dostępnego
  po zalogowaniu się do Konta;
 9. przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;
 10. edytowanie danych dotyczących Użytkownika;
 11. Użytkownik, który posiada aktywne konto w Odrębnej Usłudze Zamawiania Posiłków
  świadczonej przez Usługodawcę, dla celów niniejszego Regulaminu traktowany jest jak
  Użytkownik posiadający Konto. Oznacza to, że Użytkownik taki może zalogować się do Konta
  w Serwisie WWW za pomocą swojego loginu i hasła ustalonego w związku z założeniem konta
  (rejestracją) w ramach ww. Odrębnej Usługi Zamawiania Posiłków.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego
  pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet,
  wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę
  internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych,
  takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej
  Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet,
  wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android
  Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

 1. Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o
  świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą
  aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań
  Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi
  przez jakikolwiek okres.
 2. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne
  oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail kalinka.elblag@wp.pl.
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo
  do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej
  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym
  czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 4. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować
  Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest
  również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w
  okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
 5. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w
  Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo pocztą elektroniczną (na adres
  barkalinka@wp.pl).
 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z
  ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod
  adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do
  odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego
  wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej
  wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi
  uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub
  rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami
  świadczonej Usługi.
 9. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach
  opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron
  dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień

 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec
  Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach
  określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
 3. za pomocą Serwisu WWW przez Użytkowników posiadających Konto Bar Kalinka;
 4. telefonicznie, na numer telefonu 55 235 55 66;
 5. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres
  korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie
  przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 6. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących
  przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich
  otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację
  wysłaną na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od
  sposobu złożenia reklamacji.
 8. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem
  załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 9. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda
  wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o
  obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie
  ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to
  żądanie za uzasadnione.
 10. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji,
  może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego
  bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:
 2. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (kalinka.elblag@wp.pl)
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie
  przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania
  przez Usługodawcę.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona
  listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników są „Usługi Gastronomiczne Bar Kalinka Dorota Ledwosińska” Jednoosobowa działalność gospodarcza, pod adresem: ul. Zw.Jaszczurczego 9b, 82-300 Elbląg , NIP: 5781863192, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, REGON: 170947450, numer telefonu kontaktowego: 55 235 55 66, kontaktowy adres e-mail: kalinka.elblag@wp.pl
 2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”,
  dostępnym w Serwisie WWW.

§ 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
 2. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
  Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 3. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  między Konsumentem, a Usługodawcą.
 4. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
  oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem barkalinka.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania
  w zwykłym toku czynności.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
 4. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani
  kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym
  praktykom rynkowym;
 5. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji
  finansowych;
 6. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;

§ 13. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
 2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na
  treść niniejszego Regulaminu;
 3. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego
  Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
 4. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW;
 5. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
 6. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
 7. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy)
  Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych,
  danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w
  Regulaminie.
 8. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki
  Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 9. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą
  wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta Baru Kalinka.
 10. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w
  ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa
  powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz
  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy
  z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego